Plan spółek

Rodzaje i podział spółek handlowych i kapitałowych

Spółki kapitałowe i osobowe – podział spółek

Różnorodne typy spółek można zaszufladkować do dwóch fundamentalnych grup: spółki osobiste, takie jak jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne, oraz spółki kapitałowe, obejmujące akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostą spółkę akcyjną. Dodatkowo występuje unikalny rodzaj spółki – spółka cywilna.

Spółka cywilna

Spółka cywilna to najprostsza forma spółki, regulowana przez prawo cywilne, a nie handlowe. Brak osobowości prawnej sprawia, że wszelkie prawa i obowiązki dotyczą bezpośrednio wspólników. Minimalnie 2 osoby fizyczne lub prawne mogą ją założyć.

W przeciwieństwie do innych spółek, spółka cywilna nie wymaga wniesienia kapitału zakładowego. Wspólnicy są jednak zobowiązani do zawarcia pisemnej umowy, w której zapisany powinien być cel gospodarczy spółki. Spółka cywilna nie podlega rejestracji, ale każdy wspólnik-osoba fizyczna musi być zarejestrowany w CEIDG.

Wspólnicy spółki cywilnej solidarnie odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem, włącznie z prywatnym. Prowadzenie spółki cywilnej nie wymaga pełnej księgowości do momentu przekroczenia przychodów 2 mln euro rocznie. To elastyczna i prosta forma współpracy, lecz niosąca ze sobą większe ryzyko odpowiedzialności majątkowej.

Spółka jawna

Spółka jawna to spółka handlowa o charakterze osobowym, posiadająca zdolność prawną, lecz nie mająca osobowości prawnej. Pozwala to na zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw. Osoby fizyczne, spółki prawa handlowego i osoby prawne mogą ją założyć, a może także powstać poprzez przekształcenie spółki cywilnej.

Założenie spółki jawnej wymaga umowy pisemnej lub elektronicznego formularza w systemie S24, a także wpisu do KRS. Wspólnicy wnoseją równy wkład (pieniężny lub niepieniężny) do kapitału zakładowego i odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, również majątkiem osobistym.

Zobacz:  Funkcja alokacyjna – czym jest i jak wygląda?

Spółka jawna nie musi prowadzić pełnej księgowości ani składać sprawozdań finansowych do kwoty 2 mln zł. To elastyczna forma spółki, która daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z minimalnymi wymaganiami formalnymi, lecz niosąca ze sobą ryzyko odpowiedzialności majątkowej wspólników.

Spółka partnerska

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, założona przez min. 2 osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Posiada zdolność prawną, ale nie osobowość prawną. Założenie nie wymaga kapitału zakładowego ani aktu notarialnego, tylko pisemnej umowy i rejestracji w KRS. Uproszczona księgowość do 2 mln euro. Wspólnicy wnosią wkład, spółka odpowiada całym majątkiem. Odpowiedzialność partnerów ograniczona w przypadku błędu w sztuce jednego z nich.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to kapitałowa spółka z osobowością prawną, założona przez min. jedną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną. Emituje akcje, a ich nabywcy stają się wspólnikami. Rejestracja w KRS, umowa założycielska i statut spółki są wymagane. Minimalny kapitał zakładowy to 100 000 zł. Majątek spółki nie należy do akcjonariuszy, którzy mają prawo do dywidendy i są zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania – spółka odpowiada całym majątkiem.

Członkowie zarządu reprezentują spółkę i prowadzą jej sprawy. Zwykle powoływani i odwoływani przez radę nadzorczą, którą każda spółka akcyjna musi ustanowić. Wymagana pełna księgowość, audyty oraz sporządzanie i publikacja rocznych raportów finansowych.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa z zdolnością prawną, założona przez co najmniej dwóch partnerów: komplementariusza (prowadzi sprawy, reprezentuje, ograniczona odpowiedzialność) i komandytariusza (odpowiada majątkiem do wysokości sumy komandytowej, nie reprezentuje spółki). Nie ma minimalnego kapitału zakładowego, ale wymaga rejestracji w KRS i aktu notarialnego. Obowiązek pełnej księgowości.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa o zdolności prawnej, lecz bez osobowości prawnej. Założona przez co najmniej dwóch partnerów: akcjonariusza (nieodpowiedzialnego za zobowiązania) i komplementariusza (odpowiedzialnego majątkiem). Rejestracja w KRS, status spółki i umowa założycielska w formie aktu notarialnego są wymagane. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł, a każdy wspólnik wnosi wkład. Wspólnicy uczestniczą w zyskach, komplementariusze prowadzą sprawy spółki. Obowiązek pełnej księgowości.

Zobacz:  Bajka - definicja, główne cechy bajek i miejsce w słowniku i encyklopedii

Prosta spółka akcyjna (PSA)

Prosta spółka akcyjna (PSA) to uproszczona forma spółki akcyjnej wprowadzona 1 lipca 2021 roku. Ułatwia zakładanie, prowadzenie i rozwiązywanie spółek. Główne zalety PSA obejmują:

 1. Możliwość powołania rady dyrektorów, łączącej funkcje rady nadzorczej i zarządu.
 2. Brak minimalnego kapitału zakładowego, wystarczy symboliczna kwota 1 zł.
 3. Rozwiązanie spółki bez formalnej likwidacji, przez przeniesienie majątku na akcjonariusza.
 4. Mniej skomplikowane procedury, bez uzyskania statusu spółki publicznej.
 5. Zawarcie umowy online poprzez portal S24.
 6. Podejmowanie decyzji przez organy PSA zdalnie, np. za pomocą komunikatorów czy e-maili.
 7. Elastyczne zasady działania spółki i określania typów akcji.
 8. Prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

PSA stanowi atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółki akcyjnej, lecz z mniejszym obciążeniem biurokratycznym i większą elastycznością w zarządzaniu.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa o osobowości prawnej, założona przez osoby prawne/fizyczne. Rejestracja w KRS i umowa notarialna wymagane, a przy jednym założycielu – akt założycielski notarialny. Kapitał zakładowy min. 5 000 zł, udział wspólnika nie niższy niż 50 zł. Odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka, a wspólnicy tylko do wysokości wniesionego wkładu. Wymagana pełna księgowość i sporządzanie sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego.

Rodzaje spółek – podsumowanie

 1. Spółka cywilna:
 • Rodzaj: cywilna
 • Osobowość prawna: nie
 • Odpowiedzialność wspólników: każdy wspólnik solidarnie całym swoim majątkiem
 • Min. wartość kapitału: brak
 • Pełna księgowość: powyżej 2 mln euro
 1. Spółka jawna:
 • Rodzaj: osobowa
 • Osobowość prawna: nie
 • Odpowiedzialność wspólników: każdy wspólnik solidarnie całym swoim majątkiem
 • Min. wartość kapitału: brak
 • Pełna księgowość: powyżej 2 mln euro
 1. Spółka partnerska:
 • Rodzaj: osobowa
 • Osobowość prawna: nie
 • Odpowiedzialność wspólników: w sposób ograniczony – odpowiedzialność za błąd w sztuce
 • Min. wartość kapitału: brak
 • Pełna księgowość: powyżej 2 mln euro
 1. Spółka komandytowa:
 • Rodzaj: osobowa
 • Osobowość prawna: nie
 • Odpowiedzialność wspólników: co najmniej jeden komplementariusz całym swoim majątkiem, co najmniej jeden komandytariusz w sposób ograniczony
 • Min. wartość kapitału: brak
 • Pełna księgowość: tak
 1. Spółka komandytowo-akcyjna:
 • Rodzaj: osobowa
 • Osobowość prawna: nie
 • Odpowiedzialność wspólników: co najmniej jeden komplementariusz całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają
 • Min. wartość kapitału: 50 000 zł
 • Pełna księgowość: tak
 1. Spółka z o.o.:
 • Rodzaj: kapitałowa
 • Osobowość prawna: tak
 • Odpowiedzialność wspólników: do wysokości wniesionego kapitału
 • Min. wartość kapitału: 5 000 zł
 • Pełna księgowość: tak
 1. Spółka akcyjna:
 • Rodzaj: kapitałowa
 • Osobowość prawna: tak
 • Odpowiedzialność wspólników: jedynie spółka odpowiada całym swoim majątkiem
 • Min. wartość kapitału: 100 000 zł
 • Pełna księgowość: tak
 1. Prosta spółka akcyjna (PSA):
 • Rodzaj: kapitałowa
 • Osobowość prawna: tak
 • Odpowiedzialność wspólników: jedynie spółka odpowiada całym swoim majątkiem
 • Min. wartość kapitału: 1 zł (kapitał akcyjny)
 • Pełna księgowość: tak